Gula husets stadgar

Stadgar för Gula Huset i Uddebo, ekonomisk förening

§ 1 Namn

Föreningens firma är Gula Huset i Uddebo, ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas intressen genom att:

* Gemensamt rusta upp och underhålla Gula Huset i Uddebo i syfte att göra lokalerna ändamålsenliga för konstnärlig verksamhet, möteslokaler och viss näringsverksamhet.

* Ge medlemmarna tillgång till Gula Husets lokaler.

* Verka för att Gula Huset ska bli en rik kulturell mötesplats i Uddebo.

* Verka för medlemmarnas konstnärliga utveckling och kompetensutvidgning genom att exempelvis arrangera kurser, studieresor och föreläsningar.

* Verka för att synliggöra medlemmarna genom utställningar och andra aktiviteter.

§ 3 Medlemskap

Föreningen erbjuder två former av medlemskap, ett aktivt medlemskap samt ett medlemskap för stödmedlemmar.

Den aktiva sektionen är öppen för personer som av styrelsen bedöms kunna delta i och utveckla verksamheten samt tillföra värdefull kompetens till föreningen. Styrelsen prövar ansökan om inträde i föreningens aktiva sektion. Ansökan ska göras skriftligen och vara försedd med sökandens namnunderskrift.

Medlem i den aktiva sektionen har närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt på medlemsmöten samt årsstämma.

Stödsektionen är öppen för alla som vill stödja föreningen och dess verksamhet, men som inte är intresserade av att utnyttja lokalerna i Gula Huset.

Medlem i stödsektionen har närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt men inte rösträtt på medlemsmöten samt årsstämma.

§ 4 Medlemsinsatser

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 200 kr. En medlem kan delta med högst 50 insatser. Insatsen betalas kontant senast två veckor efter att medlemskap beviljats. En insats återbetalas ej vid utträde utom i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

En medlem betalar en årsavgift som ska bestämmas av årstämman. Årsavgiften får vara högst 500 kr.

Årsavgiften indelas efter följande indelning

* Aktiv medlem

* Stödmedlem

Aktiv medlem ska också delta i föreningens verksamhet genom praktiskt, ideellt arbete i den omfattning som styrelsen bedömer att verksamheten har behov av. Arbetsinsatsen som krävs får vara högst 200 timmar per år.

§ 5 Uteslutning av medlem

Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne brutit mot dessa stadgar eller andra regler som föreningen fastställt. Uteslutning kan också ske om medlem allvarligt har skadat eller motarbetat föreningens verksamhet. Utesluten medlem återfår ej inbetald insats.

§ 6 Föreningsmöten

Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman. Utöver årsstämman kan medlemsmöten hållas. Kallelse till medlemsmöte ska ske senast två veckor i förväg, skriftligen via e-post.

Vid årsstämma och medlemsmöte har varje medlem i den aktiva sektionen en röst. Ej närvarande medlem kan utöva sin rösträtt genom att i särskild fråga lämna fullmakt till närvarande medlem att rösta. Vid röstetal som väger lika har årsstämmans ordförande utslagsröst, utom vid val då lotten avgör. Val ska ske med slutna sedlar om någon närvarande medlem begär det.

Vill medlem lämna motion till ordinarie årsstämma, ska detta göras skriftligen till styrelsen senast 30 dagar före årsstämman.

Extra årsstämma kan hållas när ordinarie årsstämma eller föreningens styrelse beslutar det. Även revisorerna kan begära extra årsstämma. Dessutom ska extra årsstämma hållas då minst en tiondel av föreningens medlemmar skriftligen begär det. Tid och plats för extra årsstämma bestäms av styrelsen.

§ 7 Årsstämma

Ordinarie årsstämma ska hållas före mars månads utgång. Tid och plats bestäms av styrelsen.

Kallelse till årsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor i förväg, via skriftligt meddelande till medlemmarna via e-post.

Vid ordinarie årsstämma ska förekomma:

* val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

* val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet.

* fråga om årsstämman blivit behörigen utlyst.

* styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.

* revisorernas berättelse.

* fråga om fastställande av balans- och resultaträkning.

* beslut om dispositioner i anledning av föreningens vinst eller förlust

* fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

* fastställande av antalet styrelseledamöter.

* val av ordförande för två år.

* val av övriga styrelseledamöter för två år. (första året hälften av ledarmötena på ett år)

* val av revisor för ett år.

* val av valberedning.

* fastställande av årsavgifter och arbetsinsats för nästkommande år.

* ärenden som styrelsen förelägger årsstämman, motioner samt eventuella övriga ärenden.

§ 8 Styrelse

Styrelsen är föreningens beslutande organ men är underställd årsstämma och medlemsmöte. Styrelsen består av det antal ledamöter som årsstämman fastställer. Styrelsen ska dock bestå av minst fem och högst sju ordinarie ledamöter och minst en och högst tre ersättare. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör samt eventuella övriga funktionärer. Styrelse och suppleanter väljs på två år, dock att halva styrelsen vid första styrelsevalet utses på ett år. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller vid dennes förfall, av dennes ersättare, eller då minst tre ledamöter begär det. Styrelsen ska dock sammanträda minst fyra gånger per år.

Föreningen företräds, om styrelsen inte beslutar annorlunda, av ordföranden.

Styrelsen har sitt säte i Uddebo, Tranemo kommun, Västra Götalands län.

§ 9 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden och minst en styrelseledamot i förening.

§ 10 Revisorer

Föreningsstämman skall välja en revisor. Denna väljs för tiden fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma. Revisorn skall verkställa revision samt avge revisionsberättelse före utgången av mars månad.

§ 11 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Styrelsen ska föra räkenskaper som tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna för granskning senast 30 dagar före ordinarie årsstämma.

§ 12 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§ 13 Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan ske genom beslut, som fattas med minst två tredjedelars majoritet, av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsstämma.

§ 14 Föreningens upplösning

Föreningen kan upplösas genom beslut, som fattas med minst två tredjedelars majoritet, av två på varandra följande medlemsmöten, med minst sex månaders mellanrum, varav ett medlemsmöte ska vara ordinarie årsstämma. Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§ Övrigt

Utöver denna föreningsstadga gäller Lag om ekonomiska föreningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *